หัวโบราณ

  • Transliteration
    hŭa boh-raan
  • Thai Phonetic
    [ หัว โบ-ราน ]