หัวเข่า

  • Transliteration
    hŭa kào
  • Thai Phonetic
    [ หัว เข่า ]