หัวข้อ

  • Transliteration
    hŭa kôr
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ข้อ ]