thai2english logo

หัก

 • Transliteration
  hàk
 • Thai Phonetic
  [ หัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แขนเขาหัก
  kăen kăo hàk
  His arm is broken.
 • ฉันควรจะหักเงินเดือนคุณดีไหม
  chăn kuuan jà hàk ngern deuuan kun dee măi
  Should I raise your salary ?
 • แขนคุณหักหรือเปล่า
  kăen kun hàk rĕu bplào
  Is your arm broken ?
 • หลังคุณหัก
  lăng kun hàk
  Your back is broken.
 • กระดูกสันหลังของเขาหัก
  grà-dòok săn lăng kŏng kăo hàk
  Her spine's crushed.
 • มีอะไรหักไหม
  mee à-rai hàk măi
  Is anything broken ?