หอม

  • Transliteration
    hŏm
  • Thai Phonetic
    [ หอม ]