thai2english-logo
search

ห้องสมุด

 • Transliteration
  hông sà-mùt
 • Thai Phonetic
  [ ห้อง สะ-หฺมุด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กับคุณที่ห้องสมุด
  gàp kun têe hông sà-mùt
  With you in the library.
 • ในห้องสมุดนะ
  nai hông sà-mùt ná
  In the library.
 • ฉันจะไปห้องสมุดหน่อยนะคะ
  chăn jà bpai hông sà-mùt nòi ná ká
  I am going to the library.
 • คุณไปที่ห้องสมุด
  kun bpai têe hông sà-mùt
  You hang out at a library.
 • ฉันอยู่ในห้องสมุดของเขา
  chăn yòo nai hông sà-mùt kŏng kăo
  I was in his library.
 • ไปห้องสมุด
  bpai hông sà-mùt
  To the library.