thai2english-logo
search

ห้องพัก

 • Transliteration
  hông pák
 • Thai Phonetic
  [ ห้อง พัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมไม่มีห้องพัก
  pŏm mâi mee hông pák
  I don't have a room.
 • เข้าไปในห้องพักพ่อสิ
  kâo bpai nai hông pák pôr น sì
  Go in your room and rest.
 • บ้านฉันก็คือห้องพักโรงแรมไงคะ
  bâan chăn gôr keu hông pák rohng raem ngai ká
  My home is a hotel room.
 • เขาอยู่ในห้องพักฟื้น
  kăo yòo nai hông pák féun
  He's in the recovery room.