หลังอาหาร

  • Transliteration
    lăng aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ หฺลัง-อา-หาน ]