หลังอาหาร

  • Transliteration
    lăng aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ หฺลัง อา-หาน ]