หลอดอาหาร

  • Transliteration
    lòt aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ หฺลอด อา-หาน ]