หมายเรียก

  • Transliteration
    măai rîak
  • Thai Phonetic
    [ หฺมาย เรียก ]