thai2english logo

หมอ

 • Transliteration
  mŏr
 • Thai Phonetic
  [ หฺมอ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วหมอว่าไงบ้างล่ะ
  láew mŏr wâa ngai bâang lâ
  What did the doctor say ?
 • หมอว่ายังไงบ้าง
  mŏr wâa yang ngai bâang
  What did the doctor say ?
 • ผมเป็นหมอ
  pŏm bpen mŏr
  I'm a doctor.
 • แล้วหมอว่าไงบ้าง
  láew mŏr wâa ngai bâang
  What did the doctor say ?
 • คุณไม่ใช่หมอเหรอ
  kun mâi châi mŏr rĕr
  You are not a doctor ?
 • คุณไปหาหมอมาหรือยัง
  kun bpai hăa mŏr maa rĕu yang
  Have you seen a doctor ?