หมดท่า

  • Transliteration
    mòt tâa
  • Thai Phonetic
    [ หฺมด ท่า ]