thai2english logo

หนึ่ง

 • Transliteration
  nèung
 • Thai Phonetic
  [ หฺนึ่ง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มีตึกอยู่ตึกหนึ่ง
  mee dtèuk yòo dtèuk nèung
  There is a building.
 • เดี๋ยว · อีกอย่างหนึ่ง
  dĭieow · èek yàang nèung
  One more thing.
 • ประมาณหนึ่งชั่วโมง
  bprà-maan nèung chûua mohng
  In about an hour.
 • ชั่วโมงหนึ่ง · ใช่ไหม
  chûua mohng nèung · châi măi
  One hour, right ?
 • หนึ่งอาจารย์และหนึ่งศิษย์
  nèung aa-jaan láe nèung sìt
  A master and an apprentice.
 • หนึ่งอาจารย์และหนึ่งศิษย์
  nèung aa-jaan láe nèung sìt
  A master and an apprentice.