thai2english logo

หน้าที่

 • Transliteration
  nâa têe
 • Thai Phonetic
  [ น่า ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ในหน้าที่
  nai nâa têe
  In the line of duty.
 • มันเป็นหน้าที่ของเรา
  man bpen nâa têe kŏng rao
  It is our duty.
 • นั่นแหละหน้าที่แท้จริงของคุณ
  nân làe nâa têe táe jing kŏng kun
  That's your true face.
 • ก่อนหน้าที่ผมพบคุณในวันนั้น
  gòn nâa têe pŏm póp kun nai wan nán
  Before I meet you that day.
 • มันเป็นหน้าที่ฉันนะคะ
  man bpen nâa têe chăn ná ká
  That's my line.
 • กรุณาเปิดไปที่หน้าที่หนึ่ง
  gà-rú-naa bpèrt bpai têe nâa têe nèung
  Please turn to page one.