หน่วยงาน

  • Transliteration
    nùay ngaan
  • Thai Phonetic
    [ หฺน่วย งาน ]