thai2english logo

แสดงว่า

 • Transliteration
  sà-daeng wâa
 • Thai Phonetic
  [ สะ-แดง ว่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • งั้นก็แสดงว่าคุณไม่ได้ปัญญาอ่อน
  ngán gôr sà-daeng wâa kun mâi dâai bpan-yaa òn
  So you are not an idiot.
 • แสดงว่าคุณฟังอยู่
  sà-daeng wâa kun fang yòo
  So you were listening.
 • แสดงว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆ · สิคะ
  sà-daeng wâa man bpen bpai mâi dâai jing jing · sì ká
  So it really can't do.
 • งั้นก็แสดงว่าเขาอยู่ข้างใน
  ngán gôr sà-daeng wâa kăo yòo kâang nai
  So that means he's inside.
 • แสดงว่าโลกยังมีน้ำใจกันอยู่บ้าง
  sà-daeng wâa lôhk yang mee náam jai gan yòo bâang
  The world is still generous.