thai2english logo

แสดง

 • Transliteration
  sà-daeng
 • Thai Phonetic
  [ สะ-แดง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พวกเขาจะแสดงความเสียใจกันที่บ้าน
  pûuak kăo jà sà-daeng kwaam sĭia jai gan têe bâan
  They are repenting at home.
 • แสดงความเสียใจที่บ้านเหรอ
  sà-daeng kwaam sĭia jai têe bâan rĕr
  Repenting at home ?
 • คุณก็รู้ว่า · พวกเราแสดงได้แย่มาก
  kun gôr róo wâa · pûuak rao sà-daeng dâai yâe mâak
  You know our acting is bad.
 • คุณแสดงให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมครับ
  kun sà-daeng hâi pûuak rao doo nòi dâai măi kráp
  Could you give us an encore ?
 • ผมจะแสดงให้ดู · ผมเป็นยังไง
  pŏm jà sà-daeng hâi doo · pŏm bpen yang ngai
  I'll show you what I am.
 • ใครๆ · ก็สามารถแสดงได้
  krai krai · gôr săa-mâat sà-daeng dâai
  Anyone can act.