thai2english logo

เสียใจ

 • Transliteration
  sĭia jai
 • Thai Phonetic
  [ เสีย ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมเสียใจนะ
  pŏm sĭia jai ná
  I am sorry.
 • ฉันเสียใจ · ฉันเสียใจจริงๆ
  chăn sĭia jai · chăn sĭia jai jing jing
  I am really sorry.
 • ฉันเสียใจ · ฉันเสียใจจริงๆ
  chăn sĭia jai · chăn sĭia jai jing jing
  I am really sorry.
 • ฉันเสียใจจริงๆ
  chăn sĭia jai jing jing
  I am really sorry.
 • คุณจะไม่เสียใจที่หลังหรอก
  kun jà mâi sĭia jai têe lăng ròk
  You won't regret.
 • คุณจะไม่เสียใจภายหลังหรอก
  kun jà mâi sĭia jai paai lăng ròk
  You won't regret.