เสวยราชสมบัติสะ-เหฺวย ราด สม-บัด
sà-wŏie râat sŏm-bàt
  • Verb
    [to] succeed to the throne ; be proclaimed king

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish