thai2english logo

เสนอ

 • Transliteration
  sà-nĕr
 • Thai Phonetic
  [ สะ-เหฺนอ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ถ้าเขาเสนอเงินให้ฉันล่ะ
  tâa kăo sà-nĕr ngern hâi chăn lâ
  What if he offers me money ?
 • ฉันเสนอให้ไปเดท
  chăn sà-nĕr hâi bpai dèt
  My vote goes to the date.
 • เสนอให้มีการทำโทษ
  sà-nĕr hâi mee gaan tam tôht
  Motion for sanctions.
 • หรือเสนอชื่อตัวเองก็ยกมือขึ้นดีไหม
  rĕu sà-nĕr chêu dtuua eng gôr yók meu kêun dee măi
  Or make herself the monitor ?
 • แล้วเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า
  láew sà-nĕr ngêuuan kăi têe dee gwàa
  Offer them better terms.