สุม

  • Transliteration
    sŭm
  • Thai Phonetic
    [ สุม ]