สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่ เหฺลี่ยม ด้าน ไม่ เท่า
sèe lìam dâan mâi tâoTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish