สิ้นท่า

  • Transliteration
    sîn tâa
  • Thai Phonetic
    [ สิ้น ท่า ]