สินทรัพย์หมุนเวียนสิน ซับ หฺมุน เวียน
sĭn sáp mŭn wianTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish