สำนักงานอัยการสูงสุด

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ai-yá-gaan sŏong sùt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ไอ-ยะ-กาน-สูง-สุด ]