สำนักงานใหญ่

  • Transliteration
    săm-nák ngaan yài
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน ไหฺย่ ]