สำนักงานสาขา

  • Transliteration
    săm-nák ngaan săa-kăa
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-สา-ขา ]