thai2english-logo
search

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sà-làak gin bàeng rát-tà-baan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน สะ-หฺลาก กิน แบ่ง รัด-ถะ-บาน ]
  • Add to favorites