สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sà-paa kwaam mân kong hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-สะ-พา-คฺวาม-มั่น-คง-แห่ง-ชาด ]