สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sà-tì-dtì hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-สะ-ถิ-ติ-แห่ง-ชาด ]