สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sàyt-tà-gìt gaan gà-sàyt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-เสด-ถะ-กิด-กาน-กะ-เสด ]