สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

  • Transliteration
    săm-nák ngaan lay-kăa-nú-gaan gong táp bòk
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-เล-ขา-นุ-กาน-กอง-ทับ-บก ]