สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำ-นัก-งาน เล-ขา-ทิ-กาน คะ-นะ รัด-ถะ-มน-ตฺรี
săm-nák-ngaan lay-kăa-tí-gaan ká-ná rát-tà-mon-dtreeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish