สำนักงานราชองครักษ์ประจำ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan râat-chá-ong-ká-rák bprà-jam
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ราด-ชะ-อง-คะ-รัก-ปฺระ-จำ ]