thai2english-logo
search

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ráp rong mâat-dtrà-tăan láe bprà-mern kun-ná-pâap gaan sèuk-săa
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน รับ รอง มาด-ตฺระ-ถาน และ ปฺระ-เมิน คุน-นะ-พาบ กาน สึก-สา ]
  • Add to favorites