สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ráp rong mâat-dtrà-tăan láe bprà-mern kun-ná-pâap gaan sèuk-săa
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-รับ-รอง-มาด-ตฺระ-ถาน-และ-ปฺระ-เมิน-คุน-นะ-พาบ-กาน-สึก-สา ]