สำนักงานรักษาความปลอดภัย

  • Transliteration
    săm-nák ngaan rák-săa kwaam bplòt pai
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-รัก-สา-คฺวาม-ปฺลอด-ไพ ]