สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pát-tá-naa wít-tá-yaa sàat láe ték-noh-loh-yee hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-พัด-ทะ-นา-วิด-ทะ-ยา-สาด-และ-เท็ก-โน-โล-ยี-แห่ง-ชาด ]