thai2english-logo
search

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pát-tá-naa wít-tá-yaa sàat láe ték-noh-loh-yee hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน พัด-ทะ-นา วิด-ทะ-ยา สาด และ เท็ก-โน-โล-ยี แห่ง ชาด ]
  • Add to favorites