สำนักงานผู้บังคับบัญชา

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pôo bang-káp ban-chaa
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-พู่-บัง-คับ-บัน-ชา ]