สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan bpông gan láe bpràap bpraam gaan fôk ngern
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ป้อง-กัน-และ-ปฺราบ-ปฺราม-กาน-ฟอก-เงิน ]