สำนักงานประกันสังคม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan bprà-gan săng-kom
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ปฺระ-กัน-สัง-คม ]