thai2english-logo
search

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan bpà-dtì rôop rá-bòp sùk-kà-pâap hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน ปะ-ติ รูบ ระ-บบ สุก-ขะ-พาบ แห่ง ชาด ]
  • Add to favorites