สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan bpà-dtì rôop rá-bòp sùk-kà-pâap hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ปะ-ติ-รูบ-ระ-บบ-สุก-ขะ-พาบ-แห่ง-ชาด ]