thai2english-logo
search

สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ní-dtì wít-tá-yaa sàat dtam-rùat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน นิ-ติ วิด-ทะ-ยา สาด ตำ-หฺรวด ]
  • Add to favorites