thai2english-logo
search

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sáp sĭn sùan prá má-hăa gà-sàt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน ซับ สิน ส่วน พฺระ มะ-หา กะ-สัด ]
  • Add to favorites