สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sáp sĭn sùan prá má-hăa gà-sàt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ซับ-สิน-ส่วน-พฺระ-มะ-หา-กะ-สัด ]