สำนักงานคดีแรงงาน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-dee raeng ngaan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-ดี-แรง-งาน ]