สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan sìng wâet lóm hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-สิ่ง-แวด-ล้อม-แห่ง-ชาด ]