thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan sìng wâet lóm hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน สิ่ง แวด ล้อม แห่ง ชาด ]
  • Add to favorites