สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan sòng sĕrm gaan long tun
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-ส่ง-เสิม-กาน-ลง-ทุน ]