thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan sòng sĕrm gaan long tun
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน ส่ง เสิม กาน ลง ทุน ]
  • Add to favorites