สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan wí-jai hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-วิ-ไจ-แห่ง-ชาด ]