thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan bpông gan láe bpràap bpraam gaan tút-jà-rìt láe bprà-préut mí chôp nai wong râat-chá-gaan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน ป้อง กัน และ ปฺราบ ปฺราม กาน ทุด-จะ-หฺริด และ ปฺระ-พฺรึด มิ ชอบ ไน วง ราด-ชะ-กาน ]
  • Add to favorites