สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan ná-yoh-baai pá-lang ngaan hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-นะ-โย-บาย-พะ-ลัง-งาน-แห่ง-ชาด ]