thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan ná-yoh-baai pá-lang ngaan hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน นะ-โย-บาย พะ-ลัง งาน แห่ง ชาด ]
  • Add to favorites