สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan ná-yoh-baai dtam-rùat hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน นะ-โย-บาย ตำ-หฺรวด แห่ง ชาด ]